Toruń, dnia 29 kwietnia 2019 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Renata Maria Zając

JĘCZMIENNA 22/8
87-100 Toruń
56 656 33 11, 502 532 755

KM 48/17

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Renata Maria Zając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31 , sala 202, odbędzie się druga licytacja licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Ireneusz Sosiński, Alina Sosińska we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonej: 87-162 Lubicz, Magorzatowo 5B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 386/39 oraz 386/40 o łącznej powierzchni 1,7899 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00057747/2. Nieruchomość w części jest zabudowana budynkiem ubojni trzody chlewnej i bydła z częścią socjalno-biurową o pow. 1533,65 m2, budynkiem portierni o pow. 127,10 m2, budynkiem myjni samochodowej o pow. 71,68m2 oraz garażami o pow. 804,20m2, częściowo stanowi grunty zalesione. ,
należącego do dłużnika: Ireneusz Sosiński, Alina Sosińska
położonego: 87-162 Lubicz, Magorzatowo 5B,
dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00057747/2.
Suma oszacowania wynosi    2 652 249,00zł, zł,
zaś cena wywołania jest równa  2/3  sumy oszacowania i wynosi   1 768 166,00zł zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest   265 224,90zł zł
Rękojmię należy uiścić na konto depozytu sądowego
mBank SA 77 1140 2004 0000 3102 7676 4178
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczesniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Młodzieżowa 31. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia włąsności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Renata Maria Zając