Toruń, dnia 15 stycznia 2019 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Renata Maria Zając

JĘCZMIENNA 22/8
87-100 Toruń
56 656 33 11, 502 532 755

KM 351/18

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Renata Maria Zając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 5 lutego 2019 r. o godz. 10:00
w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31 w sali nr 316, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego,
należącego do dłużnika: Beaty Gajewskiej
położonego: 87-100 Toruń, Dziewulskiego 33c/39,
dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00107295/4.
Suma oszacowania wynosi    167 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   125 250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest   16 700,00 zł
Rękojmię należy uiścić na konto depozytu sądowego
mBank SA 77 1140 2004 0000 3102 7676 4178
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczesniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w dniu 29.01.2019r. od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia włąsności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Renata Maria Zając