Toruń, dnia 31 sierpnia 2018 r.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Renata Maria Zając

JĘCZMIENNA 22/8
87-100 Toruń
56 656 33 11, 502 532 755

KM 48/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Renata Maria Zając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 1 października 2018 r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31, pokój 207, odbędzie się pierwsza licytacja Nieruchomość gruntowa o rolniczym sposobie użytkowania. Działka nr 79/2 o powierzchni 3,40 ha sklasyfikowana jako RIIIa-0,0100ha, RIIIb-0,5700ha, RIVa-1,3300ha,RIVb-1,4900ha ma kształt wydłużonego prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi powiatowej. ,
należącego do dłużnika: Alina Sosińska, Ireneusz Sosiński
położonego: Jedwabno, 87-162 Lubicz,
dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00020617/4.
Suma oszacowania wynosi    190 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi   142 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania , to jest   19 000,00 zł
Rękojmię należy uiścić na konto depozytu sądowego
mBank SA 77 1140 2004 0000 3102 7676 4178
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczesniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w dniu 20-09-2018r. od godz. 12.00 do godz. 14.00. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczysty, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od pięciu lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty oraz w innych przypadkach może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zainteresowanego. Regulacje powyższe dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez: a) osobę bliską zbywcy b) jednostkę samorządu terytorialnego c)Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Przez „osobę bliską zbywcy” należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia włąsności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy

Renata Maria Zając