Komornik Toruń
(panel administracyjny)
Login:
Hasło:
 
  Kancelaria
  Właściwość terytorialna
  Lokalizacja
  Przepisy prawne
  Dokumenty
  Kontakt

Poradnik ( często zadawane pytania ) 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Toruniu
Renata Maria Zając
Kancelaria Komornicza Toruń
  Nieruchomości
Ruchomości  

Poradnik

Poradnik - FAQ
 • Co należy zrobić, aby spowodować wszczęcie egzekucji ?
  Pierwszą niezbędną czynnością, którą musi dokonać wierzyciel, aby spowodować wszczęcie egzekucji jest złożenie stosownego wniosku ...
 • Co to jest tytuł wykonawczy ?
  Tytuł wykonawczy jest dokumentem publicznym, stwierdzającym istnienie nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie określającym zakres obowiązku prawnego dłużnika ...
 • Czy wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego ?
  Ustawą dopuszczającą wybór komornika jest ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Ustawa ta wprowadziła w art. 8 nową instytucję procesową – prawo wyboru komornika ...
 • Jakich dóbr komornik nie może zająć ?
  zamknij
  Na podstawie przepisów ogólnych o postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z art. 829 kpc, egzekucji nie podlegają następujące ruchomości:

  • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu. Do niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego należy zaliczyć meble i urządzenia sanitarne, takie jak np. łóżko czy stół. Określenie to nie obejmuje natomiast takich przedmiotów, jak telewizor, pralka, lodówka, radio itd. Ustalenie jakie ubranie jest ubraniem codziennym dłużnika zależy od tego, jaki zawód dłużnik wykonuje, jakie są jego zwyczaje i potrzeby,
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca. Wskazany tu termin jednego miesiąca liczy się od dnia zajęcia. Ustalenie jacy członkowie rodziny pozostają na utrzymaniu dłużnika wynika z określonych okoliczności faktycznych. Najczęściej dotyczy to osób zamieszkujących wspólnie z dłużnikiem.
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
  • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy, pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową. Przedmioty niezbędne do nauki to np. zeszyty, książki i to nawet wówczas gdy mają znaczną wartość majątkową. Ograniczenia dotyczące przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych gdy dłużnikiem jest parafia obejmują świątynie, urządzenia świątyń, szaty i urządzenia liturgiczne, figury, krzyże itp. (orzeczenie SN z 17.11.1969r., III CZP 68/69, OSN 1970, Nr 2, poz. 29).
  Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996, Nr 63, poz. 300) w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej egzekucji nie podlegają ponadto następujące przedmioty:

  • jeden koń z uprzężą, a w razie braku konia - jeden źrebak lub inne zwierzę pociągowe wraz z uprzężą,
  • w razie braku krowy - jedna jałówka lub cieliczka, niezależnie od tego, czy dłużnik posiada kozy albo owce podlegające wyłączeniu spod egzekucji na podstawie art. 829 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • jeden tryk, jedna maciora (locha) oraz 20 sztuk drobiu,
  • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym,
  • zwierzęta gospodarskie w połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy,
  • zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeżeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,
  • ciągnik wraz z maszynami i sprzętem współpracującym niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
  • zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych - na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego,
  • zapasy opału na okres sześciu miesięcy,
  • nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego,
  • stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór tych zwierząt,
  • stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych sześciu miesięcy nieśności,
  • zapasy paszy i ściółki dla inwentarza nie podlegającego egzekucji,
  • podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego,
  • zaliczki kontraktacyjne.
  Powyższe rozporządzenie określa również inne przypadki ograniczenia egzekucji oraz granice ograniczeń w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

  Na podstawie art. 831 k.p.c. egzekucji nie podlegają również:

  • sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Sumy te nie stanowią dochodu dłużnika (nie są zaliczane do wynagrodzenia za pracę), ale są rekompensatą poniesionych przez dłużnika wydatków związanych z obowiązkami służbowymi,
  • sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego,
  • prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji, albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu. Prawa niezbywalne to takie, które nie mogą być przeniesione na inną osobę. Z uregulowania tego wynika, że egzekucji nie podlegają jedynie prawa niezbywalne z mocy ustawy. Do praw niezbywalnych z mocy ustawy zaliczamy m.in. użytkowanie (art. 254 k.c.), służebności osobiste (art. 300 k.c.), prawo odkupu (art. 595 k.c.), prawo pierwokupu (art. 602 k.c.) itd. Egzekucja z takiego prawa jest dopuszczalna wówczas, gdy wykonanie prawa może być powierzone komu innemu, tak jak np. w przypadku użytkowania,
  • wierzytelności przypadające dłużnikowi państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót lub usług przed ukończeniem dostawy, roboty lub usługi w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników dłużnika z tytułu pracy wykonywanej przy tychże dostawach, robotach lub usługach. Należy tu podkreślić, że podjęte już przez dłużnika świadczenia wynikające z powyższych tytułów podlegają egzekucji w całości,
  • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości; nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. (Dz.U. z 1986, Nr 26, poz. 128) w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej. Zgodnie z tym rozporządzeniem z zastrzeżeniem art. 832 i art. 833 §5 kpc, świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań. Ograniczenia te nie mają zastosowania w razie egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
  Cytowany wyżej art. 832 kpc stanowi, że należności wypłacone w związku ze śmiercią tytułem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakąkolwiek nazwą, albo z tytułu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów. Z uwagi na powyższe nie podlegają egzekucji takie należności, jak:

  • odprawa pośmiertna przysługująca członkom rodziny pracownika,
  • jednorazowe odszkodowanie przyznane członkom rodziny pracownika, który poniósł śmierć wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • zapomogi wypłacane w związku ze śmiercią członka rodziny przez kasy zapomogowo-pożyczkowe, organizacje charytatywne itd.,
  • zasiłki pogrzebowe.
  Wszystkie wskazane wyżej należności nie podlegają egzekucji bez względu na to czy ich wypłata została już dokonana, czy nastąpi dopiero w przyszłości.

  Ograniczenia egzekucji z wynagrodzenia dłużnika za pracę i z innych dochodów dłużnika są przewidziane wart. 833 kpc.

  Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy. Zasada ta dotyczy również uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Natomiast ograniczenia powyższe nie dotyczą wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów, które podlegają egzekucji w całości.

  Zgodnie z art. 87 §3 kodeksu pracy z wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) potrącenia na zaspokojenie egzekwowanych świadczeń alimentacyjnych mogą być dokonane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia bez względu na jego wysokość. Przez świadczenia alimentacyjne należy rozumieć alimenty oraz renty mające charakter alimentów. Oznacza to, że jeżeli egzekucja jest prowadzona na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej kwoty wolnej od potrąceń, Natomiast, w razie dokonywania potrąceń na zaspokojenie innych roszczeń, potrącenia nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, ustalonego na podstawie art. 774 pkt l k.p., po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwoty określone wyżej ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Natomiast jeżeli pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców jego wynagrodzenia podlegają zsumowaniu w celu określenia kwoty wolnej od potrąceń.

  A. Hycaj, Egzekucja praktyczna, Poznań 2007, s. 179-183.
 

Serwis internetowy www.komornik-torun.pl ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy
działalności prowadzonej przez Kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu.

keta toruń
(c) 2010 - eremico.pl - all rights reserved Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional KOMORNIK TORUŃ - kanał RSS kancelariawłaściwość terytorialnalokalizacjaporadnikdokumentykontakt licytacje : nieruchomościruchomości